شتاب فارسی نگار محصولی کاربردی و رایگان

ویژگی های شتاب فارسی نگار

امکان درج خودکار بدون نیاز به
                  Copy/Paste

امکان درج خودکار بدون نیاز به Copy/Paste

امکان فارسی نویسی در اکثر محیط های
                  گرافیکی

امکان فارسی نویسی در اکثر محیط های گرافیکی

امکان استفاده از کلیه قلم های موجود به ویژه قلم های یونیکد

امکان استفاده از کلیه قلم های موجود به ویژه قلم های یونیکد

امکان بارگذاری قلم ها در حافظه بدون
                  نیاز به نصب

امکان بارگذاری قلم ها در حافظه بدون نیاز به نصب

عدم نیاز به نصب برنامه های جانبی

امکان تبدیل فرمت فایل های متنی به یکدیگر

امکان کشیدن و شکستن کلمات

امکان کشیدن و شکستن کلمات