درباره سایت اولویت گذاری پژوهش و فناوری کشور

بر اساس بند 2 ماده 2 و نیز بند 1 ماده 4 از قانون اهداف و وظايف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین اولویت های راهبردی تحقیقات و فناوری از جمله اهم وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است. بر همین اساس تاکنون مجموعه سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور طی دو نوبت برای بازه های 1392-1391 و 1394-1393 تدوین و به تصویب شورای عالی رسیده است. با عنایت به اتمام دوره مصوبه اخیر و نیز با توجه به آغاز اجرای ششمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سال آینده، ضروری است نسبت به بازنگری و به روزرسانی مجموعه این سیاست ها و اولویت ها در شورای عالی اقدام لازم صورت پذیرد.

مشخصات سایت اولویت گذاری پژوهش و فناوری کشور

نام وب سایت: اولویت گذاری پژوهش و فناوری کشور

نوع وب سایت:تحلیلی

آدرس وب سایت:www.olaviat.atf.gov.ir

زمینه فعالیت:شورای علوم، تحقیقات و فناوری

امکانات:واکنش گرا ( Responsive )، بخش کاربرگ (فرم)ها، تکمیل فرم توسط هر کاربر با محدودیت 1 بار، ذخیره موقت فرم، ذخیره نهایی فرم، تهیه خروجی های csv و xml، بنر انیمیشن تعاملی