فرم استخدام

متقاضی محترم،
خواهشمند است این پرسش‌نامه را مطالعه و تكمیل نمایید. كلیه اطلاعات و مشخصات شما به طور محرمانه نزد شركت شتاب تک نگهداری خواهد شد.

مشخصات فردی
سوابق کاری
میزان تسلط به زبان انگلیسی
میزان تسلط به تکنولوژی ها
میزان تسلط به CMSها
میزان تسلط به برنامه نویسی موبایل
میزان تسلط به سایر نرم افزارها
سایر اطلاعات